دورههای مهندسی مکانیک

 

 

رديف

عنوان دوره آموزشي

كد استاندارد

تعداد جلسات

معرفي دوره

1

كارور AutoCAD

5/1/60/62-1

14

ترسيم نقشه هاي دو بعدي و مدلسازي سه بعدي قطعات

2

كاربر Mechanical Desktop

1/2/13/32-0

18

مدلسازي سه بعدي قطعات، مونتاژ مجموعه ها و تهيه نقشه هاي اجرايي از قطعات و مجموعه ها

3

نقشه كشي به كمك نرم افزار Autodesk Inventor

1/1/24/32-0

20

مدلسازي سه بعدي قطعات، مونتاژ مجموعه ها و تهيه نقشه هاي اجرايي از قطعات و مجموعه ها

4

كاربر SolidWorks

1/1/17/32-0

20

مدلسازي سه بعدي قطعات، مونتاژ مجموعه ها و تهيه نقشه هاي اجرايي از قطعات و مجموعه ها

5

كارور CATIA

1/1/28/24-0

22

مدلسازي سه بعدي قطعات، مونتاژ مجموعه ها و تهيه نقشه هاي اجرايي از قطعات و مجموعه ها

6

نقشه كش و طراح صنعتي با CATIA

1/2/14/32-0

22

مدلسازي سه بعدي قطعات، مونتاژ مجموعه ها و تهيه نقشه هاي اجرايي از قطعات و مجموعه ها

7

طراحي سطوح پيچيده و سطح آزاد با نرم افزار CATIA

1/1/26/32-0

20

مدلسازي قطعات به روش سطحي

8

طراحي سطوح پيشرفته به روش مهندسي معكوس در نرم‌افزار CATIA

29/2144

15

ايجاد سطوح از ابر نقاط در محيط  Digitized Shape Design

9

تحليلگر CATIA Advance

1/1/16/32-0

15

تحليل استاتيكي و ارتعاشاتی قطعات و مجموعه هاي مونتاژي

10

تحليل ديناميكي با CATIA

----

18

تحليل ديناميكي  و شبيه سازي حركت در مكانيزم ها در ماژول Digital Mockup

11

تحليلگر  ANSYS

1/1/21/32-0

16

تحليل و آناليز مهندسي

12

تحليلگر ABAQUS

1/1/22/32-0

18

تحليل و آناليز مهندسي

13

تحليل مكانيكي با نرم افزار Working Model

214413204

15

تحليل ديناميكي  و شبيه سازي حركت در مكانيزم ها

14

تئوري Piping با نرم افزار PDMS

1/1/20/32-0

25

طراحي ; مدلسازي ومديريت واحدها(Plant) در صنايع نفت ،گاز ،پتروشيمي و نيروگاه ها

15

كارور Automation Studio

1/1/36/32-0

12

طراحي و تحليل مدارهاي هيدروليك و نيوماتيك

16

طراحي و تحليل مدلهاي تزريق پلاستيك با نرم‌افزار Moldflow

10/2144

15

شبيه‌سازي فرايند تزريق پلاستيك و پيش‌بيني و رفع عيوب احتمالي

17

كارور MATLAB

1/1/35/32-0

16

حل مسائل رياضي و شبيه سازي

18

طراحي و حل مسائل مكانيكي با استفاده از سيمولينك  نرم‌افزار  MATLAB

1/1/30/32-0

12

تحليل مسائل استاتيكي و مكانيكي و طراحي مكانيزم ها

19

كارور Fluent

4/1/60/63-0

16

تحليلگر مسائل مكانيك سيالات

20

طراحي تهويه مطبوع با  نرم‌افزار Carrier

05/2141

12

طراحي سيستم هاي گرمايشي و سرمايشي

21

كار با نرم افزار PowerMill

1/1/29/32-0

18

برنامه نويسي CNC و تهيه كد ماشينكاري

22

کارور MasterCAM

1/1/15/32-0

16

برنامه نويسي CNC و تهيه كد ماشينكاري