دورههای مهندسی عمران

 

 

رديف

عنوان دوره آموزشي

كد استاندارد

تعداد جلسات

معرفي دوره

1

كارور AutoCAD

5/1/60/62-1

14

نقشه كشي ساختمان

2

تحليلگر و طراح سازه‌هاي سه بعدي با نرم‌افزار ETABS

3/1/18/22-2

16

طراحي و تحليل سازه‌ ساختمانهای اسکلت بتنی و فلزی

3

تحليلگر و طراح پي با نرم افزار Safe

2/1/15/22-0

طراحي و تحليل پي

4

كارور 3D MAX

6/1/50/62-1

18

مدلسازی سه بعدی رندرینگ - Vray