دورههای مهندسی صنایع

 

 

رديف

عنوان دوره آموزشي

كد استاندارد

تعداد جلسات

معرفي دوره

1

مديريت و كنترل پروژه با نرم‌افزار Primavera Enterprise

1321130602

16

مديريت و كنترل پروژه

2

رايانه كار نرم‌افزار كنترل پروژه MS-Project

2/2/79/19-2

12

مديريت و كنترل پروژه

3

رايانه كار SPSS

2/1/86/19-2

10

تجزيه و تحليل آماري