مدیران

 

 نام و خانوادگی :

 محمد جعفری

 

 مدرک تحصیلی :

 کارشناسی

 رشته تحصیلی :

 مکانیک طراحی جامدات

 سمت :

 مدیر آموزشگاه واحد برادران

 

 نام و خانوادگی :

 ندا عباسی

 

 مدرک تحصیلی :

 کارشناسی

 رشته تحصیلی :

 کامپیوتر نرم افزار

 سمت :

 مدیر آموزشگاه واحد خواهران