دورههای مهندسی مکانیک

 • تمرینات ترسیمات دو بعدی :
 1. سطح یک
 2. سطح دو
 3. سطح سه
 • تمرینات محیط Sketch :
 1. سطح یک
 2. سطح دو
 • تمرینات محیط Part :
 1. سطح یک
 2. سطح دو
 3. سطح سه
 • تمرینات محیط Assembly :
 1. ​سطح یک
 2. سطح دو
 3. دانلود پروژه Fixtuer جهت مونتاژ
 • تمرینات دوره طراحی سطوح پیچیده و آزاد با CATIA :
 1. ​دانلود فایل تمرینات