ساخت انیمیشن مهندسی

نمونه هایی از پروژه های انجام شده:

- انیمیشن عملکرد صفحه تراش

 

- انیمیشن عملکرد دیگ بخار روغن داغ

 

- انیمیشن مونتاژ قطعات موتور

 

- انیمیشن خط مونتاژ